Acte dosar

Conform art. 45, alin 1 din Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016, pentru obținerea certificatului de orientare școlară și profesională, părinții/reprezentantul legal depun/depune la sediul CJRAE/CMBRAE, la secretarul COSP, cel puțin următoarele documente lizibile:

a) cerere-tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională – descarcă formular

b) copie a certificatului de naștere al copilului sau a actului de identitate;

c) copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;

d) copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;

e )ancheta socială (de la S.P.A.S./D.G.A.S.P.C. Vrancea);

f) fișa medicală sintetică (de la medicul de familie) – conţinutul poate fi vizualizat aici;

g) certificatul medical tip A5 (eliberat de către medicii de specialitate din unitățile abilitate de DSP să elibereze aceste certificate);

h) fișa de evaluare psihologică (de la psiholog clinician) – conţinutul poate fi vizualizat aici;

i) fișa psihopedagogică (de la unitatea şcolară) descarcă formular;

j) copie a foii matricole/adeverință care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ (eliberată în anul şcolar în curs);

k) copie a ultimului certificat de orientare școlară și profesională, la reorientare.

În cazul depunerii unui dosar la D.G.A.S.P.C. Vrancea pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap sau a accesului la servicii de abilitare și reabilitare, documentele de la lit . e) – i) pot fi depuse în copie conform cu originalul realizată de D.G.A.S.P.C. Vrancea, fiind necesară depunerea la dosar şi a copiei după certificatul de încadrare în grad de handicap în vigoare.