Impact instituţional

Coordonatorul şi școlile din consorțiu:

– își dezvoltă capacitatea instituțională de implementare a proiectelor şi cooperărilor internaționale, în special în ceea ce priveşte capacitatea de coordonare a parteneriatelor şi consorțiilor;

– își dezvoltă capacitatea de colaborare cu partenerii naționali şi internaționali;

– își dezvoltă capacitatea de accesare a surselor de finanțare pentru proiecte educaționale;

– dezvoltă noi strategii de optimizare a serviciilor educaționale şi de relaționare cu elevii şi familiile acestora, în special cu reprezentanții etniei rome (parteneriate, CDS etc.);

– identifică soluții eficiente pentru nevoile instituționale şi furnizează servicii educaționale mai adaptate specificului local şi nevoilor comunității;

– dezvoltă şi implementează noi strategii şi metode didactice adaptate specificului grupurilor dezavantajate – populației rome;

– beneficiază de un corp profesoral mai bine pregătit, cu competențe specifice care corespund nevoilor instituționale

– realizează un progres în prevenirea părăsirii timpurii a şcolii de către copiii romi.

Beneficii pe termen lung

– creșterea calității serviciilor educaționale furnizate grupurilor dezavantajate, în special populației rome;

– dezvoltarea unui climat educaţional incluziv şi facilitarea egalității de șanse la educaţie pentru toţi copiii;

– dezvoltarea unor noi parteneriate şi extinderea consorțiului prin implicarea unor alte școli în activităţile de colaborare;

– scăderea ratei de părăsire timpurie a şcolii în comunitățile dezavantajate şi creșterea gradului de implicare în proiecte educaționale şi parteneriate internaționale.