Impact asupra participanţilor

  1. Programul de formare „Roma community: educational and social progress”

Cunoştinţe: cunoașterea factorilor care limitează accesul copiilor romi la educaţie; cunoașterea şi înțelegerea valorilor, tradițiilor şi specificului cultural al populației rome.

Abilități: organizarea unor activităţi didactice care să corespundă intereselor şi preocupărilor copiilor romi, crescând motivația acestora pentru participarea şcolară; comunicare şi dialog intercultural.

Atitudini: autonomie în organizarea şi implementarea unor activităţi educaționale adecvate specificului cultural al copiilor romi; manifestarea unei atitudini empatice faţă de problemele familiilor rome şi a copiilor romi aflați în risc de părăsire timpurie a şcolii.

Comportamente: realizarea unui curs opțional (CDS) care să reflecte interesele şi preocupările comunității rome, fundamentat pe o mai bună cunoaştere a specificului cultural şi pe abilitățile dezvoltate de dialog intercultural; realizarea unor activităţi extrașcolare care să implice copiii romi în educaţie şi care să crească atractivitatea sistemului educaţional pentru copiii romi şi familiile acestora.

  1. Programul de formare „Approaching Multicultural Issues and Mixed Ability Classes”

Cunoștințe: avantajele grupurilor multiculturale în educaţie; metode de integrare a interculturalității în educaţie şi de valorificare a potențialului grupurilor multiculturale.

Abilități: comunicare şi dialog intercultural; implicarea familiei şi comunității în activităţile educaționale; abilitățile didactice de organizare a unor activităţi educaționale destinate facilitării accesului şi egalității de șanse la educaţie.

Atitudini: receptivitate pentru interesele şi preocupările specifice ale tuturor elevilor în clasele multiculturale; interes pentru dialogul intercultural.

Comportamente: elaborarea şi utilizarea unor metode didactice centrate pe dialogul intercultural şi crearea unui climat educaţional de egalitate şi incluziune; implementarea unor măsuri active de implicare a tuturor elevilor în activităţile educaționale, cu accent pe integrarea copiilor romi.

  1. Programul de formare „Early School Leaving”

Cunoștințe: fenomenul de părăsire timpurie a şcolii: cauze, explicații, soluții; modalități de asigurare a incluziunii copiilor din medii defavorizate; importanța motivației şcolare în prevenirea părăsirii timpurii a şcolii.

Abilități: identificarea şi aplicarea unor strategii eficiente de motivare a elevilor pentru continuarea traseului şcolar; competențe de lucru diferențiat cu elevii cu potențial academic diferit.

Atitudini: creșterea gradului de interes pentru activităţile de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii; asumarea responsabilității pentru implicarea personală în reducerea abandonului şcolar.

Comportamente: implementarea unor măsuri active de prevenire a absenteismului şi abandonului şcolar; elaborarea şi implementarea unei metodologii didactice care să faciliteze scăderea ratei de părăsire timpurie a şcolii, în special în cazul copiilor din etnia romă.

Competențe generale vizate de toate cursurile

– înțelegerea modalității de realizare a mobilităților internaționale şi creșterea interesului pt. dezvoltarea personală şi învățarea pe tot parcursul vieții;

– competențele lingvistice de comunicare în limba engleză

– competențele interculturale, fundamentate pe cunoașterea altor spaţii culturale/dialogul intercultural