Rezultate

Activitatea 1.1: un set de instrumente inovative dezvoltate şi aplicate în cele 2 instituții de învățământ preuniversitar din Mărășești, pentru ciclurile preșcolar, primar, secundar inferior şi secundar superior, inclusiv secvențe de predare utilizând TIC; 700 de membrii grup țintă proveniți din medii defavorizate vor beneficia de metode educaționale alternative, în conformitate cu planuri educaționale individualizate realizate.

Activitatea 1.2: un serviciu de informare / consiliere şi mediere vocațională şi în carieră a elevilor dezvoltat şi funcțional; min. 10 ateliere/job club-uri organizate pentru consiliere privind cariera; minim 300 de acțiuni individuale de consiliere vocațională şi în carieră şi elaborarea  planurilor privind traseul educaţional individualizat.

Activitatea 1.3: un program Şcoală după Şcoală organizat şi derulat timp de 34 de luni, cu 200 de copii nivel antepreşcolar şi preșcolar, 450 de elevi nivel şcolar participanți la activităţile şcoală după şcoală; ateliere/întâlniri pentru efectuarea temelor, activităţi prin joc etc. organizate şi susținute conform programului şcoală după şcoală.

Activitatea 1.4: un Program A Doua Şansă/tip A Doua Şansă dezvoltat la care vor participa 50 de tineri/adulți, dintre care min. 15 persoane la grupa de învățământ primar si min. 35 persoane la învățământ secundar; 50 de tineri/adulți își vor finaliza studiile în cadrul programului; min. 2 cursuri de pregătire profesionala asigurate – 35 de absolvenți certificați.

Activitatea 1.5: un pachet de activităţi extra-curriculare şi motivaționale dezvoltat; 700 de participanți la evenimentul Săptămâna de film/animație; vor fi organizate: ateliere de creație şi meșteșugit, cursuri de educaţie antreprenorială, 10 excursii cu minim 400 copii participanți, 3 tabere cu minim 120 copii/tineri participanți.

Activitatea 1.6: o metodologie de acordare a sprijinului financiar dezvoltată şi publicată; vor fi organizate 3 apeluri pentru depunerea cererilor de sprijin lansate; pentru cele 50 de subvenții acordate pentru participanții la A doua șansă, 100 de subvenții de sprijin pentru ante-școlari şi preșcolari, 200 de subvenții pentru școlari; vor fi funcționale: Centrul Educaţional Integrat, Laboratorul de limbi străine şi Laboratorul de informatică.

Activitatea 2.1: 4 grupe de instruire pentru cursul TIC / competențe digitale susținute, cu 45 de absolvenți certificați; 4 grupe de instruire pentru cursul competențe civice şi sociale susținute, cu 45 de absolvenți certificați; 4 grupe de instruire pentru cursul formator susținute;, cu 45 de absolvenți certificați; 4 grupe de instruire pentru cursul competențe antreprenoriale susținute, cu 45 de absolvenți certificați; 9 grupe de instruire pentru dezvoltarea competențelor didactice prin cursuri cu credite transferabile – organizate si susținute, cu 90 de certificate didactice acordate.

Activitatea 2.2: 3 activităţi tip masă rotundă şi 9 ateliere educaționale organizate cu 90 cadre didactice din grupul țintă, pentru schimb de bune practici; 1 portal online pentru comunicare, transfer de expertiza, inter-relaționare între specialiști în educaţie, social etc.; 15 cursuri în regim webinar disponibile prin portalul online; o metodologie de acordare a stimulentelor de performanță dezvoltată şi comunicată; 3 concursuri anuale organizate pentru cele 15 burse de performanță acordate anual.

Activitatea 3.1: o rețea de Parteneriat Strategic pentru educaţie cu 14 membri (mediul public-privat) organizată şi funcțională, dintre care 5 angajatori; o echipa mixtă de specialiști (profesori, asistent social consilieri educaționali, membrii ONG, asociații părinți etc) organizată pentru intervenții pe teren – identificarea/atragerea copiilor/elevilor la şcoală, identificarea cazurilor cu risc de excluziune etc.; vor fi organizate:  Caravana anuală „Vreau la şcoală”, întâlniri cu angajatorii la care vor participa minim 50 de elevi.

Activitatea 3.2: o campanie de informare si conștientizare organizată şi derulată în mediul online şi offline;  vor fi afișate bannere online pe site-urile de interes pentru grupul țintă şi vor fi diseminate  20 video scurte în mediul on-line; vor fi publicate articole în cadrul Revistei Liceului „Eremia Grigorescu”, disponibilă în format electronic; vor fi organizate: 32 de activităţi de informare, 12 evenimente de conștientizare.

Activitatea 3.3: o schemă personalizată de sprijin a părinţilor dezvoltată pentru 200 de familii; un program de educaţie parentală, inclusiv un suport de educaţie parentală şi instrumente de lucru pentru sesiunile de educaţie parentală dezvoltate / aplicate; vor fi organizate minim 20 sesiuni de curs (400 de ore) la care vor participa minim 200 de reprezentanți ai familiilor/ comunității locale.