Rezultate pe termen lung

–  construirea unei baze metodologice şi instituționale adecvate pentru intervenții în educația din Mărășești, prin echipa mixtă de experți şi prin funcționalitatea Centrului Educaţional Integrat;

–  creșterea numărului de inițiative locale pentru dezvoltarea comunității prin implicarea a 2 Grupuri de Sprijin şi premierea elevilor participanți la  activităţi de voluntariat;

–  dezvoltarea competențelor cheie ale tinerilor şi pregătirea acestora pentru piața muncii, prin facilitarea conexiunilor şi transferului de experiențe cu mediul de business local;

–  reducerea ratei de abandon şcolar în rândurile a cel puţin 40% dintre copii/elevii din localitate prin măsurile de prevenire, intervenție şi compensare;

–  susținerea mediului economic local prin parteneriatul între angajatori – instituții de învățământ;

–  creșterea ratei de ocupare şi integrarea pe piața muncii a unor categorii vulnerabile – tinerii fără studii, tinerii din comunități de etnie romă/mediul rural;

–  creșterea șanselor de ocupare în rândul absolvenților, prin comunicarea cu angajatorii privind calificările solicitate / posturile disponibile;

–  creșterea nivelului de competenţe profesionale specifice cadrelor didactice prin participarea la programe de formare şi prin facilitarea contactului cu specialiști din domenii conexe actului educaţional

–  creșterea interesului elevului pentru şcoală prin dotarea adecvată cu echipamente necesare pentru a obține rezultate şcolare – laborator de informatică şi laborator de limbi străine;

–  creșterea interesului elevilor din ciclul secundar inferior pentru a urma liceul din localitate, pentru că dețin o baza metodologică şi o infrastructură adecvată pentru a face performanță;

–  reducerea șanselor de abandon în rândul comunității rome, prin implicarea şi sprijinirea a 25% pers. din totalul grupurilor țintă;

–  dezvoltarea de strategii şi politici locale care să susțină educația şi Centrul Educaţional Integrat;

–  inovarea socială la nivel local şi regional prin impactul proiectului, al activităţilor şi instrumentelor dezvoltate;

–  susținerea dezvoltării durabile, atât din punct de vedere al elementelor specifice privind protecția mediului înconjurător cât şi în ceea ce priveşte dezvoltarea socio-economică în localitate;

–  promovarea egalității de șanse şi a non-discriminării prin campania de informare, prin activităţile privind un stil de viață sănătos, prin pachetele de acțiuni pentru părinți;

–  promovarea utilizării TIC şi elementelor inovative.